جلسات کارگروه استاندارد سازی

جلسه سوم(شهریور1401)

جلسه دوم (مرداد1401)

برگزاری مدرسه تابستانی لیزر در دندان پزشکی (مرداد 1401)

تصویر 1

تصویر 2

تصویر3

بازدید اساتید ایتالیایی از مرکز تحقیقات لیزر پزشکی

1

2

3

4

5

6

7

نشست اعضای قطب علمی آموزشی لیزر

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

آخرین جلسه سال 93 شبکه ملی تحقیقات لیزر

1

2

3

دومین کنگره تازه های کاربرد لیزر در پزشکی

1

2

3

4

5

6

9

14

16

17

18