جستجو
برنامه سال 93

به نام خدا

 

معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت

شبکه ملی تحقیقات لیزر پزشکی

برنامه عملیاتی

1393

 

مقدمه

در سال1392 با توجه به پشتوانه تحقیقاتی موجود و سالهای تجربه عده ای از محققین و متخصصین حوزه تحقیقات شبکه لیزر پزشکی کشور و با توجه به اسناد بالادستی، برنامه توسعه پنجم و نقشه راه سلامت کشور، هسته اولیه تشکیل شبکه تحقیقات لیزر پزشکی کشور شکل گرفت. با ایجاد این شبکه فاصله مراکز تحقیقاتی و مراکز تشخیصی و درمانی و نیازهای اولویت دار کشوری از هر جهت کم شده تا از توان تحقیقاتی موجود بتوان حداکثر استفاده را نموده و امکان ارتباط هدفمند با موسسات داخل و خارج کشور در این راستا فراهم شده و همکاری و هم افزایی بیشتری بین محققین کشور در این حوزه بوجود آید.

تقویت و ایجاد زیر ساختهای لازم تحقیقاتی، ضرورت دیگر تشکیل شبکه ملی تحقیقات لیزر پزشکی کشور بود که در تاریخ     12/4/ 1392    این آرمان جنبه عملیاتی و اجرائی پیدا نموده و نهایتاً شبکه تحقیقات لیزر پزشکی کشور با ابلاغ وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی رسماً آغاز به کار نمود.

چشم انداز:

 دسترسی و بهره مندی کلیه بیماران عزیز کشورمان از بالاترین فناوریهای لیزر پزشکی مبتنی بر توسعه دانش بومی لیزر پزشکی ، استقرار استاندارهای تولید ، واردات ، تجارت و کاربری ، استفاده کارآمد و اثر بخش از کلیه ظرفیتهای بالقوه و بالفعل علمی ، پژوهشی ، تولیدی و تجاری کشور ، کسب مرجعیت علمی و تحقیقاتی و خدمات لیزر در منطقه ،  توسعه تولید بومی و حضور فعالانه در حوزه تجارت لیزر پزشکی در جهان

ماموریت:

این شبکه در جهت شناسایی ، ساماندهی ، توانمند سازی ، توسعه ، مدیریت و راهبری ظرفیتهای دانش و فناوری ، تجاری سازی دانش بومی ، تولید ، واردات ، تجارت و کاربری لیزر در سطح کشور و توسعه همکاریهای سازمان یافته در بین نهادهای ذینفع در راستای اهداف نقشه راه لیزر پزشکی تشکیل شده است.

 

اهداف اختصاصی

v     توسعه ظرفیتهای ملی آموزش ، دانش و فناوری ، تجاری سازی دانش بومی ، تولید ، واردات ، تجارت و کاربری لیزر در سطح کشور

v     در اختیار داشتن و ایجاد دسترسی به آخرین اطلاعات و یافته های لیزر پزشکی در کشور ، منطقه و جهان اعم از فناوری ، تولید ، تجارت و کاربرد و ....

v     توسعه همکاری بین محققین، مراکز تحقیقاتی، هیاتهای بورد ، انجمنها ، تولید کنندگان ، تجار و کاربران و سایر سازمانها و نهادهای مرتبط

v     مدیریت و راهبری مطلوب آموزش ، تحقیقات ، تولید ، صادرات ، واردات ، تجارت و مداخلات سازمانهای عضو بر اساس اهداف شبکه و نیاز گروههای هدف

v     تعیین و استقرار استاندارها و اولویت های تحقیقاتی و اجرایی ملی و کلان در راستای اهداف شبکه و نیازهای گروه هدف در کلیه سازمانها و نهادهای عضو شبکه

v     توسعه حمایت ، توانمد سازی و ظرفیت سازی  مراکز علمی ، تحقیقاتی ، تولیدی ، درمانی و تجاری در جهت اهداف شبکه و نیازهای گروه هدف

v     ارتقاء سطح کمی و کیفی تحقیقات از طریق استفاده بهینه و آسان از اطلاعات، منابع، امکانات و تجهیزات موجود در مراکز تحقیقاتی عضو شبکه

v     استقرار راهنماهای بالینی در مراکز ارائه خدمات علمی ، تشخیصی و درمانی

v     بهبود دسترسی بیماران به خدمات مطلوب درمانی و تخصصی

فعالیت های شبکه

v     ایجاد بانک و سیستم ملی ثبت اطلاعات محققین، مراکز تحقیقاتی، مراکز آموزشی ، انجمنها ، تولید کنندگان ، صادرات و واردات ، تجهیزات موجود ، تجار و کاربران و ...

v     شناسایی ظرفیتهای جامعه در حوزه محققین، مراکز تحقیقاتی، هیاتهای بورد ، انجمنها ، تولید کنندگان ، صادرکنندگان و وارد کنندگان ، تجار و کاربران ، حامیان و ....

v     تقویت ساختار و گردش کار داخلی شبکه ، جلب مشارکت ذینفعان ، عضو گیری و افزایش دایره اعضای شبکه و اتصال به شبکه های جهانی

v     آینده نگاری، تدوین سیاستهای ملی ، تصمیم سازی و مدیریت و راهبری ظرفیتهای ملی مبتنی بر اهداف شبکه

v     تدوین نقشه جامع اولویت های ملی آموزشی، تحقیقاتی، حمایتی، صنعتی، پیشگیری، درمان

v     تبیین و تدوین پروژه های مختلف و توزیع مسئولیت های ملی بین اعضای شبکه در جهت وصول به اهداف شبکه و نقشه راه

v     آموزش، توانمندسازی و ظرفیت سازی مراکز علمی ، تحقیقاتی ، اساتید ، دانشجویان ، کاربران و عموم جامعه در حوزه لیزر پزشکی

v     پیگیری پروژه های بین بخشی کلان ، انتشار نتایج و تلاش برای استقرار نتایج حاصله

v     تهیه و تدوین راهنمای بالینی و استقرار آن در کشور

v     تلاش در زمینه جلب و توسعه حمایت ها در جهت توسعه دانش بومی و تولید ملی

v     تقویت تولید دانش و فناوری بومی لیزر در پزشکی ، تجاری سازی دانش ، توسعه تولید و تجارت داخلی لیزر پزشکی

 

 

 

 

فرم 1: ليست برنامه‌های عملياتي شبکه به ترتيب اولويت در سال 1393

 

نام شبکه تحقیقاتی:  شبکه ملی تحقیقات لیزر در پزشکی

ردیف

برنامه

عنوان برنامه‌عملیاتی

سال شروع و پايان برنامه

کل بودجه برنامه

(ميليون ريال)

بودجه درخواستي از معاونت

اعتبار از ساير سازمانها (ميليون ريال)

اعتبار درخواستي از معاونت تحقيقات  93

(ميليون ريال )

1

توسعه دبيرخانه شبکه و زیرساختهای اطلاعاتي و ارتباطي

94 - 93

1000

500

500

200

2

تدوین پروتکل ادغام مبانی لیزر در آموزش گروههای پزشکی

94-93

1000

800

200

300

3

تدوین استانداردهای ملی لیزر در پزشکی

94-93

1500

750

750

250

4

ارزیابی وضعیت موجود کشور در زمینه تولید و بازار

94-93

1000

800

200

250

5

تدوین نقشه پژوهشی 5 ساله لیزر در پزشکی

94-93

1000

800

200

500

 

جمع کل

 

5500

3650

1850

1500

 

 

فرم2 :فرم تدوين هدف کمی سالیانه شبکه در سال 1393

ردیف

عنوان برنامه

عنوان هدف کمی سالانه

عنوان شاخص

مقدار شاخص ابتداي سال 93

مقدار شاخص در انتهای سال 93

مقدار شاخص در پایان اجرای برنامه

 

 

1

توسعه دبيرخانه شبکه و زیرساختهای اطلاعاتي و ارتباطي

تبادل اطلاعات بيش از 50%

درصد

10

50

100

 

2

تدوین پروتکل ادغام مبانی لیزر در آموزش پزشکی

درصد

درصد تدوین

صفر

50

100

 

3

تدوین استانداردهای ملی لیزر در پزشکی

درصد

درصد تدوین

صفر

50

100

 

4

ارزیابی وضعیت موجود کشور در زمینه تولید و بازار

درصد

درصد تدوین

صفر

50

100

 

5

تدوین نقشه پژوهشی 5 ساله لیزر در پزشکی

درصد

درصد تدوین

صفر

50

100

فرم3: فرم تدوين پروژه/ فعالیت‌های برنامه‌عملیاتی شبکه

برنامه ‌عملیاتی شماره 1

1-  توسعه دبيرخانه شبکه و زیرساختهای اطلاعاتي و ارتباطي

عنوان پروژه/فعالیت

تاریخ شروع

تاريخ اتمام

اقدامات

سهم فعالیت از برنامه (درصد)

نام مرکز تحقیقاتی مسئول

هزينه در سال 1393  ميليون ريال

1.       فعال سازی دبیرخانه شبکه و توسعه ان به منظور پاسخگویی به هنگام به اعضا ، پژوهشگران و گروههای هدف

1393

1394

1.       تامین مکان شبکه و امکانات ارتباطی

2.       تامین نیروی انسانی لازم

3.       انتصاب دبیر علمی و اجرایی شبکه

20

دبیرخانه شبکه

200

2.      راه اندازی و توسعه وب سایت شبکه به عنوان مهمترین عامل توسعه ارتباطات و شبکه

 

1393

1394

4.       تهيه نرم افزار  و تعيين مسول وب سايت شبکه

5.       بارگزاري و به روز رساني اطلاعات مورد نیاز

6.       اطلاع رسانی به اعضا در خصوص راه اندازی

7.       پایش سایت و انجام اصلاحات مورد نیاز

8.       ترجمه و بارگزاري مطالب به زبان انگليسي

20

دبیرخانه شبکه

50

3.      انتشار ژورنال علمی شبکه

(4 خبرنامه در سال) که بالغ بر 150 میلیون تومان هزینه دارد و الباقی از محلهای دیگر تامین میشود

1393

1394

9.       تعيين هيات تحريريه

10.    برنامه ريزي جهت عقد قرار داد انتشارات ژورنال

11.    اطلاع رسانی و جذب مقالات داخلی و خارجی

12.    انتشار ژورنال و ارسال به اعضا در فضای مجازی

13.    انتشار ژورنال بصورت کاغذی در حد محدود

20

دبیرخانه شبکه

50

4.      توسعه کیفی و کمی اعضای شبکه

1393

1394

14.    برقراری ارتباط با مراکز تحقیقاتی هدف

15.    برقراری ارتباط با سازمانهای دولتی و غیر دولتی

16.    جذب گروههای هدف به عنوان اعضای شبکه 

20

دبیرخانه شبکه

-

5.      برگزاري نشستهای تخصصی ، سمينارها و کنگره ها

1393

1394

17.    برگزاری مستمر کمیته راهبردی شبکه

18.    برگزاری سالیانه اجلاس اعضای شبکه

19.    برگزاری کنگره سالیانه شبکه لیزر پزشکی

20

دبیرخانه شبکه

200

جمع

 

 

 

100%

 

500

 

فرم3: فرم تدوين پروژه/ فعالیت‌های برنامه‌عملیاتی شبکه

برنامه ‌عملیاتی شماره  2

2 -  تدوین پروتکل ادغام مبانی لیزر در آموزش گروههای پزشکی

عنوان پروژه/فعالیت

تاریخ شروع

تاريخ اتمام

اقدامات

سهم پروژه از برنامه

(درصد)

نام سازمان/فرد مسئول انجام فعالیت

هزينه در سال 1393 (ميليون ريال)

پروژه 1:تبیین جایگاه اموزش لیزر در مجامع علمی بین المللی معتبروبررسی حیطه فعالیت درمانی کاربران لیزر در گروههای درمانی مختلف

مهر ماه 1393

اسفند ماه 1393

اقدام 1:جستجو در منابع بین المللی و رصد مراکز فعال جهانی

اقدام 2:مذاکره با فعالان عرصه و کسب مشورت از انها در زمینه اموزش و حیطه های درمانی

اقدام3:تدوین مکتوب و نتیجه گیری کلی وضعیت فعلی

30%

مرکز تحقیقات لیزر در پزشکی شهید بهشتی یا مرکز تحقیقات لیزر در پزشکی و پژوهشکده پرتو و موج  دانشگاه علوم پزشکی ارتش

100

پروژه 2: بررسی وضعیت آموزش لیزرو زمینه های فعالیت گروههای درمانی در مجامع علمی و دانشگاهی کشور

فروردین ماه 1394

شهریور ماه 1394

 

اقدام 1:جستجو در منابع داخلی و رصد مراکز فعال در داخل کشور

اقدام 2:مذاکره با فعالان عرصه و کسب مشورت از انها در زمینه اموزش و حیطه های درمانی

اقدام3:تدوین مکتوب و نتیجه گیری کلی وضعیت فعلی

20%

مرکز تحقیقات لیزر در پزشکی شهید بهشتی یامرکز تحقیقات لیزر در پزشکی (مصوب درون سازمانی)  پژوهشکده پرتو و موج  دانشگاه علوم پزشکی ارتش

100

پروژه 3:تطبیق اموزش لیزر در پزشکی کشور با مجامع بین المللی و تصویر دور نمای اموزشی دانش فوق برای ده سال اینده و همچنین حیطه بندی امور درمانی برای گروههای درمانی مختلف

مهر ماه 1394

اسفند ماه 1394

اقدام 1:تطبیق اموزش جهانی با اموزش داخلی و تدوین اموزش بومی شده با چشم انداز ده ساله

اقدام 2 :پیش بینی دوره های کوتاه مدت و دراز مدت با دور نمای ده ساله

اقدام 3: تدوین خطوط قرمز و حیطه های درمانی با عنایت به دوره های اموزشی برای گروه های مختلف درمانی علوم پزشکی کشور

50%

مرکز تحقیقات لیزر در پزشکی شهید بهشتی یامرکز تحقیقات لیزر در پزشکی (مصوب درون سازمانی)  پژوهشکده پرتو و موج  دانشگاه علوم پزشکی ارتش

300

جمع

 

 

 

100

 

500

 

فرم3: فرم تدوين پروژه/ فعالیت‌های برنامه‌عملیاتی شبکه

برنامه‌عملیاتی شماره  - 3

3 - تدوین استانداردهای ملی لیزر در پزشکی

عنوان پروژه/فعالیت

تاریخ شروع

تاريخ اتمام

اقدامات

سهم پروژه از برنامه

(درصد)

نام سازمان/فرد مسئول

هزينه در سال 1393 (ميليون ريال)

 1. تشکیل کمیته استاندارد در شبکه لیزر و اخذ مجوزهای لازم از سازمان استاندارد در این خصوص

شروع 93

 

پایان 93

اقدام 1: شناسایی افراد

اقدام 2:صدور ابلاغ

اقدام3:تشکیل جلسات

20

 

50

 1. شناسایی و تدوین استانداردهای موجود در زمینه  واردات و ساخت لیزرهای پزشکی

شروع 93

پایان 93

اقدام 1:تعیین محورها

اقدام 2:توزیع کار

اقدام3:جمعبندی

30

 

100

 1. نگارش استانداردهای مربوط به   واردات و ساخت لیزرهای پزشکی

شروع 93

پایان 94

سفارش نگارش

10

 

200

 1. نگارش استانداردهای مربوط به استفاده کنندگان از لیزرهای پزشکی

شروع 93

پایان 94

سفارش نگارش

10

 

200

 1. نگارش استانداردهای مربوط به محیط استفاده از لیزرهای پزشکی

شروع 93

پایان 94

سفارش نگارش

10

 

200

 1. پیاده سازی این استانداردها در کلینیک لیزر شهدای تجریش به عنوان پایلوت

شروع 94

پایان 94

تعیین بخش

توافقات اولیه

اجرا و پایش

10

 

-

 1. پیشنهاد  به اداره کل تجهیزات پزشکی توسط وزارت بهداشت  برای اجرا

شروع 94

پایان 94

مکاتبه

10

 

-

جمع

 

 

 

100

 

750

 

 

فرم3: فرم تدوين پروژه/ فعالیت‌های برنامه‌عملیاتی شبکه

برنامه ‌عملیاتی شماره  4

 4 - ارزیابی وضعیت موجود کشور در زمینه تولید و بازار

عنوان پروژه/فعالیت

تاریخ شروع

تاريخ اتمام

اقدامات

سهم پروژه از برنامه

(درصد)

نام سازمان/فرد مسئول انجام فعالیت

هزينه در سال 1393 (ميليون ريال)

 1. بررسی وضعیت لیزرهای وارد شده

93

94

تشکیل تیم

تعیین اهداف

اجرای پژوهش و تحلیل نتایج

20

اداره کل تجهیزات

150

 1. بررسی وضعیت لیزرهای داخلی و تولیدی

93

94

تشکیل تیم

تعیین اهداف

اجرای پژوهش و تحلیل نتایج

20

مرکز تحقیقات لیزر

50

 1. بررسی وضعیت کاربران لیزرهای پزشکی

93

94

تشکیل تیم

تعیین اهداف

اجرای پژوهش و تحلیل نتایج

20

انجمن لیزر

150

 1. بررسی تعرفه ها ابلاغی و اعمال شده

93

94

تشکیل تیم

تعیین اهداف

اجرای پژوهش و تحلیل نتایج

20

معاونت درمان

50

 1. بررسی اینده نگاری مصرف و کاربرد لیزر

93

94

تشکیل تیم

تعیین اهداف

اجرای پژوهش و تحلیل نتایج

20

موسسه ملی تحقیقات سلامت

100

جمع

 

 

 

100

 

500

 

فرم3: فرم تدوين پروژه/ فعالیت‌های برنامه‌عملیاتی شبکه

برنامه ‌عملیاتی شماره  5

5 - تدوین نقشه پژوهشی 5 ساله لیزر در پزشکی

عنوان پروژه/فعالیت

تاریخ شروع

تاريخ اتمام

اقدامات

سهم پروژه از برنامه

(درصد)

نام سازمان/فرد مسئول انجام فعالیت

هزينه در سال 1393 (ميليون ريال)

 1. بررسی وضعیت موجود کشور در حیطه های آموزش و پژوهش و بازار و خدمات

93

94

تشکیل تیم

تعیین اهداف

اجرای پژوهش و تحلیل نتایج

20

مرکز تحقیقات لیزر

100

 1. بررسی وضعیت موجود در جهان از جهت آموزش و پژوهش و بازار و خدمات

93

94

تشکیل تیم

تعیین اهداف

اجرای پژوهش و تحلیل نتایج

20

انجمن لیزر

100

 1. تدوین اهداف ملی بر اساس تجمیع و تحلیل دیدگاهای ذینفعان

93

94

تشکیل تیم

تعیین اهداف

اجرای پژوهش و تحلیل نتایج

20

پژوهشگر حقیقی

100

 1. بررسی نیازهای آینده در حیطه های آموزش و پژوهش و بازار و خدمات

93

94

تشکیل تیم

تعیین اهداف

اجرای پژوهش و تحلیل نتایج

20

موسسه ملی تحقیقات سلامت

100

 1. جمعبندی مستندات و نگارش نهایی نقشه راه بر اساس 4 پروژه فوق

93

94

تشکیل تیم

تعیین اهداف

اجرای پژوهش و تحلیل نتایج

20

پژوهشگر حقیقی

100

جمع

 

 

 

100

 

500

 

   دانلود : 93.pdf           حجم فایل 567 KB
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 2572
 بازدید امروز : 54
 کل بازدید : 837597
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 0/2187
آدرس
میدان تجریش ، بیمارستان شهدای تجریش
اطلاعات تماس
021-22718021